Klíčové aktivity

KA 1 - Podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje

Realizace klíčové aktivity podpoří excelenci členů výzkumného týmu a cílové skupiny pod vedením zahraničního vědce. Klíčová aktivita je rozdělena do tří pracovních balíčků - biotická rizika, histologie a ekofyziologie, radiální růst a habituální diagnostika. Pracovní balíčky jsou připraveny s cílem ověřit použití vybraných indikátorů vitality a navrhnout nové, včetně metodik jejich použití. Budou realizována společná laboratorní a terénní měření, zpracování a interpretace dat a zpracování výsledků do publikačních výstupů. Získané poznatky bude tým bezprostředně předávat cílové skupině prostřednictvím workshopů, kurzů, konzultací a odborných a diskusních seminářů. Prioritními výstupy jsou společné publikace v impaktovaných a plně recenzovaných vědeckých časopisech a prezentace výsledků na mezinárodních konferencích. Připraveny budou společné národní a mezinárodní projekty s účastí partnerských týmů zahraničních pracovišť zapojených na projektu. Členové týmu a cílová skupina budou prezentovat své výsledky na mezinárodních seminářích, workshopech a konferencích.

KA 2 - Příprava zapojení jedinců i týmů do mezinárodních sítí a projektů v oblasti výzkumu a vývoje

Cílem klíčové aktivity je podpora plného zapojení členů týmu a cílové skupiny do mezinárodního výzkumu, řešitelských a publikačních týmů a příprava mezinárodních projektů. Členové cílové skupiny se seznámí se špičkovými metodickými postupy a excelentními výsledky vědy v odborném profilu projektu. V rámci klíčové aktivy bude probíhat spolupráce s týmy Norsk Institutt for Skog og Landskap, As, Norsko, Univerzity Udine, Itálie, Slovenian Forestry Institute a Univerzita v Ljubljani, Slovinsko a Bundesforschungsund Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft, Wien, Rakousko. Budou realizovány metodické workshopy a semináře pořádané na partnerských institucích, workshopy a semináře organizované v ČR, včetně terénních pochůzek a demonstrací metodik za účasti pozvaných zahraničních expertů. V cyklu přednášek představí špičkoví zahraniční experti aktuální vědecká témata zaměřená na odborný profil projektu.

KA 3 - Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje

V rámci klíčové aktivity budou realizovány vzdělávací a tréninkové činnosti, které umožní členům cílové skupiny především pracovníkům vědy a výzkumu a studentům doktorských studijních programů zvýšit si specifické znalosti a kompetence mimo jejich odborný záběr. Budou realizovány všeobecně zaměřené intenzivní moduly v následujících oblastech: řízení a management kvality pracovníků, management kvality výzkumných týmů, práv duševního vlastnictví ve smyslu platné české a evropské legislativy, konsorciální smlouvy, reporting, finanční řízení, legislativa vědy a výzkumu, komunikace a hodnocení výsledků vědy a výzkumu. Proběhne vysoce intenzivní trénink zaměřený na přípravu projektových návrhů pro mezinárodní projekty a pro národní poskytovatele podpory. Harmonogram klíčové aktivity respektuje vyšší zatížení členů realizačního týmu a cílové skupiny v letních měsících terénní prací.